Menu

Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych

Tłumaczenie wykonywane i poświadczane przez tłumacza przysięgłego

Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dobrą praktyką jest także przestrzeganie zasad zawartych w Kodeks Tłumacza Przysięgłego. Podczas tłumaczenia zachowuję najwyższą staranność oraz przestrzegam powyższych zasad i przepisów. Dokładam wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, aby klient wychodził zadowolony z poczuciem, że zapłacił odpowiednią cenę za odpowiednią jakość. Jednak istnieją sytuacje, w których życzeniom klienta nie może stać się zadość. Jedną z takich sytuacji jest tłumaczenie dyplomów, suplementów i świadectw. W tłumaczeniu stosuję zasadę pozostawiania nazwy stopni naukowych, tytułów zawodowych, nazw szkół, uczelni i innych instytucji kształcących w oryginalnym brzmieniu, zgodnie z zaleceniami Biura Uznawalności Wykształcenia oraz MNiSW:

Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą", przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r., nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Samo tłumaczenie nie jest równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego ze tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czego - zgodnie z art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym - tłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza jest bowiem jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie.

źródło: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-wyksztalcenia/tlumaczenia-dyplomow/

  

Tłumaczenie wykonywane przez klienta i poświadczane przez tłumacza przysięgłego

Zgodnie z Art. 13 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Art. 13. tłumacz przysięgły jest uprawniony także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Aby tłumaczenie mogło być poświadczone przeze mnie, oprócz poprawności językowej, musi być wykonane zgodnie z ww. zasadami formalnymi.

W szczególności:

  • Należy w miarę możliwości zachować oryginalne formatowanie, czyli jeśli oryginał to tabela, tłumaczenie także powinno być w formie tabeli;
  • W tłumaczeniu nie wolno umieszczać elementów graficznych (zwłaszcza godła państwowego, logo firmy, emblematu instytucji, znaku towarowego itp. w nagłówku) przeniesionych z oryginału sposobem technicznym, ale należy je opisać, np.  kursywą w kwadratowych nawiasach, [logo firmowe]
  • Koniec ustępu, jak również koniec niepełnego wiersza stanowiącego część niedokończonego zdania, można oznaczyć znakiem: -/- lub tabulatorem ze znakiem "-"
  • Należy umieścić wzmianki o wszelkich pieczęciach (podając ich kształt i rodzaj oraz treść napisu), podpisach, fotografiach czy innych widocznych szczególnych cechach dokumentu.
  • Nie tłumaczyć adresów, jeśli w danym tekście pełnią funkcję komunikacyjną dla służb pocztowych.

Powyższa lista zawiera tylko kilka zasad, osoby pragnące wykonać samodzielnie tłumaczenie, które później przedłożą do poświadczenia, proszę o zapoznanie się ze wszystkimi zasadami: Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Kodeks Tłumacza Przysięgłego -  http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ktp.pdf.

Tłumaczenia nie spełniające tych warunków bądź niepoprawne językowo nie będą poświadczane.

O mnie

Magdalena Malinowska - tłumacz przysięgły języka niemieckiegoJestem tłumaczem przysięgłym j. angielskiego (od 2014 r.) i j. niemieckiego (od 2002 r.)  Ukończyłam lingwistykę stosowaną na UAM w Poznaniu. Specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych z zakresu medycyny, prawa, biznesu, gospodarki, zarządzania jakością i płatności bezgotówkowych. Jako tłumacz przysięgły wykonuję także tłumaczenia ustne podczas czynności notarialnych, ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, a także podczas załatwiania wszelkich spraw urzędowych przez obcokrajowców.

Szybki kontakt

Tłumaczenia - Warszawa

tel. 602 450 286